Noviciát

Motto: „Zatiahni na hlbinu!“

Noviciát je začiatkom rehoľného života v kongregácii. Je to obdobie rozlišovania  a prehlbovania kontemplatívneho ducha a rozhodnutia nasledovať Ježiša Krista v duchu charizmy našej kongregácie. Je časom nasledovaniu hlasu „Miláčika“, ktorý nás priťahuje a pozýva k hlbšiemu priateľstvu, k snúbeneckej láske. Noviciát trvá dva roky v noviciátnom dome v Okoličnom.

Prvý rok „kanonického“ noviciátu je časom prípravy na zloženie sľubov. Formácia prebieha v komunite, ktorá nemá priamy apoštolát. Počas  formácie sa novicky venujú hlavne štúdiu (tento rok prispieva k formácií aj internoviciát – tzn. spoločná formácia na medzikongregačnej úrovni v rámci celého Slovenska) . Okrem štúdia sa novicky venujú modlitbe, práci v dome, ale aj iným tvorivým činnostiam, ktoré im budú môcť využiť v ich ďalšej pastoračnej činnosti. Druhý rok noviciátu je spojený s apoštolskou praxou mimo noviciátneho  domu, kedy si môže novicka vyskúšať a overiť v praxi schopnosť vytvárať rovnováhu medzi duchovným životom, službou a komunitou. Po skončení noviciátu požiada písomne o zloženie dočasných sľubov.

Mikulášske ozveny 2009

Ako každý rok, tak i tento rok zavítal do komunity sestier v Okoličnom sv. Mikuláš. Tentokrát však nebol sprevádzaný tlupou čertov, „ktorí sa kláštoru zďaleka vyhýbajú“, ale zástupom svätých.
Napriek biblickému slovu „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo“, mohli sestričky nahliadnuť do školských lavíc nebeskej triedy a byť svedkami vyučovacej hodiny o problematike dobrých skutkov. A kto v nebesiach vyučuje? Predsa archanjeli! Všetci však rešpektujú riaditeľovu autoritu.
Potom sa už išlo na vec – školskú teóriu je predsa nutné uviesť do praxe. Milí nebešťania sa vydali na zem, aby konali dobré skutky a prinášali radosť. To sa im skutočne podarilo. Sestričkám sa po tvárach rozliali nádherné úsmevy.
Na záver jedna otázka pre čitateľov tohto článku: Hádajte, ktorí svätí prišli sestry navštíviť? Viď foto.
Prajeme vám príjemnú zábavu a mnoho úspechov.
Váš noviciát

Prvé sľuby 2009

„V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom.  Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ - , kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.“
(Jn 1, 35 – 39)

 V duchu týchto slov z evanjelia sa niesli tohtoročné prvé sľuby, ktoré sa konali v Okoličnom dňa  22.8.2009. Slávnostnú sv. omšu celebroval páter František Xaverský OFM.  Hlavným kazateľom bol Mons. Peter Mišík, dekan z Novej Bane. Na sv. omši sa zúčastnili príbuzní, spolusestry a kňazi z okolia.

Kto sa to vlastne rozhodol radikálne odpovedať Bohu "áno" ? Sú to sestry Mária Vyžinkárová a Noemi Struhárová, ktoré sa po noviciátnej formácii zasvätili Bohu sľubmi chudoby, čistoty a poslušnosti.  Po sv. omši, pri ktorej skladali sľuby do rúk provinciálnej predstavenej  Magdalény Sumilasovej, nasledoval obed a bohatý program, ktorý pre nich pripravili ich spolusestry.

Naším „new“ sestrám prajeme aby sa pevne držali Boha a v každom čase sa spoliehali na jeho prozreteľnosť, a pripájame sa k blahoželaniam. Viac vo fotogalérii.

Doplnkové informácie