Stála formácia

Zasvätený život je sám osebe „procesom postupného osvojovania si Kristových myšlienok a citov“, preto takáto cesta musí trvať celý život a musí sa do nej zapojiť celá osoba, celým srdcom, mysľou a všetkou silou, aby sa tak stala podobnou Synovi, ktorý sa pre ľudstvo obetuje Otcovi. Je dôležité, aby sme boli formované, a nechali sa formovať k slobode
 • v každom veku a období,
 • v každom ľudskom prostredí a kontexte,
 • od každej osoby a kultúry,
 • každým úlomkom pravdy a krásy vo svojom okolí.
 NECHAŤ SA FORMOVAŤ 
 • každodenným životom, svojou komunitou,
 • bežnými, obyčajnými i neobyčajnými vecami,,
 • modlitbou,
 • apoštolskou únavou, v radosti i utrpení ...až do smrti.
Máme poklad v hlinených nádobách, preto
 • chceme ho spoznávať,
 • chrániť a zveľaďovať,
 • rozdávať iným
 • každým úlomkom pravdy a krásy vo svojom okolí.
Robíme tak prehlbovaním vlastnej identity cez biblické témy, komunitné aj osobné zdieľanie nad Božím Slovom, dennou adoráciou, žitím františkánskej spirituality a upevňovaním charizmy. Dôležité miesto v našej formácii má komunitný život a upevňovanie vzájomných vzťahov.

Formačné stretnutia 2012-2013

Ďakujeme našim sestrám SM. Michaele Gardošovej a SM. Lucii Cuninkovej za stretnutia stálej formácie, ktoré pre nás organizujú. Stretnutia sú vždy obohatením po duchovnej stránke aj upevnením nášho sesterského spoločenstva. 

Od septembra sa uskutočnili už 3 stretnutia na témy: 

Čítať ďalej...

Sviatok svätého Františka

Prevažná väčšina sviatkov svätých sa slávi vo výročný deň  ich smrti. Nie preto aby sme oslavovali smrť, ale preto, aby sme ako kresťania upriamili svoju pozornosť na to, čo je za hranicou smrti. V predvečer sviatku sv. Františka – 3. októbra – kresťania, ktorých očaril život chudáčika z Assisi, slávia liturgiu, v ktorej si pripomínajú Františkov prechod zo smrti do života –  tzv. „tranzitus“. Veď smrť je len zhasnutie sviece pri východe slnka...  Pozri obrázok.

Čítať ďalej...

Medzinárodné stretnutie

Pozdravujeme všetky sestry slovenskej provincie z Večného mesta Ríma, kde sa schádzame na medzinárodnom programe obnovy v duchu našej zakladateľky Antónie Lamplovej a sv. Františka. Sme tu zídené z rôznych kútov sveta – sestry z Talianska, Indie, USA, Chile, Kazachstanu, JAR,  Čiech a Slovenska. Čas trávený v pestrom sesterskom spoločenstve nám rýchlo letí, ale všetky ho vnímame ako veľmi požehnaný. Pri spoločnom stolovaní, zdieľaní a načúvaní jedna druhej sa postupne lámu bariéry strachu z neznalosti jazyka, veku  či inej kultúry, čoho výsledkom je čoraz častejší úprimný smiech….

Čítať ďalej...

Psychológia a formácia zasväteného života

V rámci štúdia „Spirituality zasväteného života“ boli v Košiciach 19. septembra 2009 na Teologickej fakulte prednášky na tému Psychológia a formácia zasväteného života. Už od rána sa aula zapĺňala sestrami rôznych kongregácii. Seminár bol otvorený pre všetkých bratov a sestry v zasvätenom živote. Prednášky mal doc. MUDr. ThDr. Max Kašparů, PhDViac vo fotogalérii.

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie