Slávnosť Zjavenia Pána

Slávnosť Zjavenie Pána, podľa kresťanskej tradície nazývaná aj sviatok Troch kráľov, je symbolom troch zázrakov. Ide o zjavenie Pána Ježiša Krista svetu, krst Ježiša a premenenie vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej. Ako hovorí antifóna na Benediktus: "Dnes sa Cirkev zasnúbila s nebeským Ženíchom, lebo Kristus v Jordáne zmyl jej viny; mudrci sa ponáhľajú s darmi na kráľovskú svadbu a hostia majú radosť z vody premenenej na víno. Aleluja."  Kresťania si tieto udalosti pripomínajú aj posviackou domov a novostavieb. V chráme sa posvätí voda, ktorou sa požehnajú príbytky. Kňaz chodí po dome, posväcuje ho a aj všetkých tých, ktorí v ňom bývajú. Sprevádza ho miništrant s kadidlom, ktoré ju súčasťou posviacky. V rámci posviacky sa na zárubňu dverí napíše posvätenou kriedou rok, v ktorom sa koná posviacka a veľké písmená G+M+B, tzn. počiatočné písmená mien troch kráľov - Gašpara, Melichera a Baltazára.
Aj náš príbytok bol posvätený 6. januára 2010 miestnym p.farárom. Počas posviacky sme s radostným srdcom spievali Bohu koledy. Potom, počas stolovania k nám zavítali traja mudrci od východu. Nezabudli sa pritom zaodieť do kostýmov troch kráľov, ktorí sa vybrali na cestu vyzbrojení odvahou, rozhodnosťou, trpezlivosťou a vierou, aby sa podľa tradície poklonili novonarodenému Spasiteľovi sveta a priniesli mu dary. Vo veľmi veselom prevedení nám priblížili rozhodovanie sa kráľov či mudrcov vydať sa na cestu ako aj ich cestu. A či ho našli títo naši mudrci, tak ako mudrci podľa tradície? To môžete vidieť na fotografiách. Pri tejto príležitosti na stole nechýbali ani šišky, a podľa starého zvyku, tri z nich v sebe skrývali vlašský orech. A tie z nás, ktoré si ich vytiahli sa tak stali novými kráľmi a večer nás milo prekvapili piesňou. Viď foto.

 

Doplnkové informácie