Zelený štvrtok v Komunitno - pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. v Prešove

Svätou omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína si na tú Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu.

 

V Komunitno – pastoračnom centre sme slávili Zelený štvrtok, deň, keď Ježiš ustanovil Eucharistiu a povedal nám: „Toto robte na moju pamiatku." Od tej doby sa už sväté omše slávili miliónkrát v každom kúte sveta, a to všetko z poslušnosti Ježišovmu príkazu. Medzi udalosťami Zeleného štvrtka a Veľkého piatka je úzka súvislosť a platí dodnes. Ježiš položil svoj život na kríži za naše hriechy a zmieril nás so svojím Otcom. Jeho smrť však pre nás neznamená automatický vstup do neba. Potrebujeme spolupracovať s milosťou, ktorú na nás vylieva z kríža. Kríž je tým miestom, z ktorého pochádza Eucharistia. Ježiš, ktorý zomrel na kríži, je presne ten istý Ježiš, ktorý je prítomný na oltári pri svätej omši.

Pred svätou omšou sestra Helena  v úvodnom komentári vysvetlila prítomným všetky úkony obradov zeleného  štvrtku.  Počas hymnu Sláva Bohu na výsostiach zvonili zvončeky  a orgán hral naposledy, až do Sláva Bohu na výsostiach na Veľkonočnú vigíliu. Podľa tradície sa v tento deň vybraným mužom umývajú nohy – v KPC sa tento obrad umývania nôh ujal od začiatku jeho  existencie. Aj tento rok  tomu nebolo ináč. Po modlitbe po prijímaní sa zoradila procesia, na jej čele kríž a odniesla sa do kaplnky sv. Františka, kde bude Sviatosť uschovaná.

V homílií o. Pavol Fedorko poukázal na akt umytia nôh Ježišom. Táto služba lásky prekvapila učeníkov, „šéf“ sa vyrovnal svojím „podriadením. Máme si zobrať príklad z tohto aktu, a takto slúžiť v našich životoch. Prikázanie lásky, ktoré Ježiš ustanovil na zelený štvrtok bolo prakticky uskutočnené aj v prinášaní obetných daroch. V tento deň Cirkev  zvláštnym spôsobom  pamätá na chudobných. Máme ich aj v našej farnosti dosť hlavne tam, kde niekto nemá prácu, či v nekompletných rodinách. Tento rok by sme chceli dať takýmto rodinám  dar do krízového centra rodiny. Tento dar sme niesli aj v sprievode s obetnými darmi. Prijatie Ježiša Krista v Eucharistií je najväčším prejavom Kristovej obety. Na Zelený štvrtok Ježiš svojím „lámaním chleba a kalichom“ ustanovil kňazstvo. Od tohto okamihu apoštoli a ich nástupcovia brali do svojich rúk chlieb a víno, aby ich jeho mocou premieňali na jeho telo a krv. Na záver sv. omše boli veriaci vyzvaní, aby strávili čas s Ježišom. Mali možnosť stráviť hodinu v kaplnke pri čítaní Písma svätého z Jánovho evanjelia 13. – 17. kapitoly. 

Doplnkové informácie